REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ MOJA WARMIA”
organizowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie§ 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie z siedzibą przy
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn.


§ 2

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Antologia Warmińska”,
a jego celem jest ukazanie przyrody i bogactwa architektonicznego Warmii.


§ 3

Konkurs dotyczy wykonania najciekawszej fotografii ukazującej architekturę i / lub przyrodę
z regionu Warmii.


§ 4

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zdjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: www.antologiawarminska.pl


§ 5

Nie dopuszcza się zdjęć łamiących w jakikolwiek sposób reguły obyczajowości. Fotografie takie będą
automatycznie usuwane.


§ 6

W konkursie może uczestniczyć każdy, bez ograniczeń wiekowych, z wyjątkiem pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i ich rodzin.


§ 7

Organizator ma prawo usunąć zdjęcie, jeśli uzna, że nie jest ono zgodne z kryteriami konkursu.


§ 8

Technika wykonania zdjęć jest dowolna: zdjęcia czarno-białe, kolorowe, sepia.


§ 9

Fotografie należy umieszczać na stronie www.antologiawarminska.pl do dnia 29 lutego 2012 r.


§ 10

Zdjęcia zostaną ocenione przez trzyosobową komisję w terminie od 1 do 6 marca 2012 r. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.


§ 11

Spośród nadesłanych prac zostaną nagrodzone 3 najciekawsze. Nagrodą w konkursie jest „Antologia Warmińska”, wydana w ramach projektu.


§ 12

Komisja dokona wyboru zgodnie z następującymi kryteriami:
- wartość artystyczna
- zgodność z tematem konkursu
- niebanalna interpretacja tematu
- jakość techniczna
- spełnienie wymogów formalnych


§ 13

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 marca 2012r. na stronie www.antologiawarminska.pl.


§ 14

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych zdjęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu.


§ 15

Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie, o których poinformuje uczestników konkursu, zamieszczając informacje na stronie: www.antologiawarminska.pl.


§ 16

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.


§ 17

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej projektu www.antologiawarminska.pl.


§ 18

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na www.antologiawarminska.pl.


 
Organizator